สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประเมินเว็บไซต์งานหลักสูตร

งานหลักสูตรแสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน


ระบบสืบค้นคุณวุฒิ


ประกาศ/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง : กกอ.ประกาศ/แนวปฏิบัติ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี


แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร


แบบสอบถามเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร


รหัสและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543

  • หมวดวิชาครุศาสตร์ 100-149
  • หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 150-199
  • หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 200-249
  • หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 250-299
  • หมวดวิชานิเทศศาสตร์ 300-349
  • หมวดวิชาบริหารธุรกิจ 350-399


  • หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 400-449
  • หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 450-499
  • หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 500-549
  • หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 550-599