สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
493305A : การพัฒนาชุมชน
11
7
4
493305B : การพัฒนาชุมชน
14
9
5
493305C : การพัฒนาชุมชน
12
10
2
495305A : การพัฒนาชุมชน
2
2
0
495305B : การพัฒนาชุมชน
7
6
1
495305C : การพัฒนาชุมชน
3
2
1
523305C : การพัฒนาชุมชน
18
14
4
523305D : การพัฒนาชุมชน
18
6
12
523305E : การพัฒนาชุมชน
19
9
10
543305C : การพัฒนาชุมชน
1
1
0
553305A : การพัฒนาชุมชน
1
1
0
553305B : การพัฒนาชุมชน
3
0
3
553305C : การพัฒนาชุมชน
2
0
2
563305A : การพัฒนาชุมชน
18
8
10
563305B : การพัฒนาชุมชน
18
8
10
563305C : การพัฒนาชุมชน
12
5
7
563305D : การพัฒนาชุมชน
13
1
12
573334 : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
28
18
10
583334A : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
17
8
9
583334B : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
15
8
7
593334 : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
34
19
15
573335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
29
9
20
583335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
30
12
18
593335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
32
14
18
563301 : ภาษาไทย
12
1
11
573301 : ภาษาไทย
17
1
16
493330A : รัฐประศาสนศาสตร์
9
5
4
493330B : รัฐประศาสนศาสตร์
9
7
2
493330C : รัฐประศาสนศาสตร์
3
1
2
493330D : รัฐประศาสนศาสตร์
8
3
5
503330A : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
543330A : รัฐประศาสนศาสตร์
2
0
2
543330B : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
543330C : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
543330D : รัฐประศาสนศาสตร์
2
2
0
5531101A : รัฐประศาสนศาสตร์
2
1
1
5531101B : รัฐประศาสนศาสตร์
5
3
2
5531101C : รัฐประศาสนศาสตร์
8
5
3
5531101D : รัฐประศาสนศาสตร์
3
3
0
5631101A : รัฐประศาสนศาสตร์
14
10
4
5631101B : รัฐประศาสนศาสตร์
8
5
3
5631101C : รัฐประศาสนศาสตร์
4
3
1
5631101D : รัฐประศาสนศาสตร์
11
9
2
5631101E : รัฐประศาสนศาสตร์
12
7
5
5631101F : รัฐประศาสนศาสตร์
12
2
10
5731101A : รัฐประศาสนศาสตร์
34
18
16
5731101B : รัฐประศาสนศาสตร์
32
16
16
5731101C : รัฐประศาสนศาสตร์
27
15
12
5731101D : รัฐประศาสนศาสตร์
25
14
11
5831101A : รัฐประศาสนศาสตร์
24
11
13
5831101B : รัฐประศาสนศาสตร์
24
11
13
5831101C : รัฐประศาสนศาสตร์
20
8
12
5931101A : รัฐประศาสนศาสตร์
39
27
12
5931101B : รัฐประศาสนศาสตร์
28
15
13
5931101C : รัฐประศาสนศาสตร์
29
22
7
6031101A : รัฐประศาสนศาสตร์
67
45
22
6031101B : รัฐประศาสนศาสตร์
67
43
24
6031101C : รัฐประศาสนศาสตร์
66
33
33
6031101D : รัฐประศาสนศาสตร์
67
42
25
รวมทั้งหมด
1,050
568
482
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776