สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคกศ.บป.:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1
267
163
104
ชั้นปีที่ 2
162
97
65
ชั้นปีที่ 3
130
58
72
ชั้นปีที่ 4
192
91
101
ชั้นปีที่ ตกค้าง
12
10
2
ชั้นปีที่ ตกค้าง
287
149
138
รวมทั้งหมด
1,050
568
482
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776