สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
305 : การพัฒนาชุมชน
172
89
83
334 : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
94
53
41
335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
91
35
56
301 : ภาษาไทย
29
2
27
330 : รัฐประศาสนศาสตร์
36
21
15
1101 : รัฐประศาสนศาสตร์
628
368
260
รวมทั้งหมด
1,050
568
482
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776