สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
305 : การพัฒนาชุมชน
84
27
57
334 : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
183
57
126
335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
174
74
100
302 : ภาษาอังกฤษ
223
55
168
333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
181
35
146
301 : ภาษาไทย
265
34
231
211 : ภูมิสารสนเทศ
157
38
119
330 : รัฐประศาสนศาสตร์
23
17
6
1101 : รัฐประศาสนศาสตร์
502
191
311
338 : สวัสดิการสังคม
182
59
123
332 : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
257
56
201
รวมทั้งหมด
2,231
643
1,588
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776