สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
604259 : การจัดการสิ่งแวดล้อม
29
4
25
494246 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์(คณิตศาสตร์)
20
5
15
554254 : คณิตศาสตร์
13
2
11
564254 : คณิตศาสตร์
13
3
10
574254 : คณิตศาสตร์
27
3
24
584254 : คณิตศาสตร์
24
4
20
594254 : คณิตศาสตร์
27
9
18
604254 : คณิตศาสตร์
47
7
40
544244A : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
4
3
1
544244B : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
1
1
0
534246 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์(คณิตศาสตร์)
2
0
2
534279 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
1
1
0
604251 : คหกรรมศาสตร์
48
4
44
554258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
1
0
1
564258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
7
2
5
574258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
34
2
32
584258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
35
4
31
594258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
38
4
34
494241 : คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
6
0
6
604252 : จุลชีววิทยาประยุกต์
29
2
27
554237 : ชีววิทยา
3
0
3
564237 : ชีววิทยา
26
3
23
574237 : ชีววิทยา
18
0
18
584237 : ชีววิทยา
23
0
23
594237 : ชีววิทยา
24
3
21
604237 : ชีววิทยา
48
3
45
494274 : ชีววิทยาประยุกต์
23
1
22
564239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
4
0
4
574239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
15
2
13
584239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
18
1
17
594239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
20
0
20
554238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
9
0
9
564238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
12
0
12
574238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
10
1
9
584238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
5
1
4
594238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
10
0
10
494247 : วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
21
5
16
554233 : ฟิสิกส์
2
1
1
564233 : ฟิสิกส์
12
4
8
574233 : ฟิสิกส์
15
1
14
584233 : ฟิสิกส์
20
4
16
594233 : ฟิสิกส์
18
4
14
604233 : ฟิสิกส์
19
1
18
494244A : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
23
12
11
494244B : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
18
6
12
554234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
5
3
2
554234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
6
1
5
564234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
21
10
11
564234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
17
7
10
574234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
19
4
15
574234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
20
9
11
584234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
24
12
12
584234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
20
7
13
594234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
21
8
13
594234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
18
6
12
604234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
29
11
18
604234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
34
16
18
544285A : วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
2
0
2
544285B : วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
1
0
1
524284A : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
1
0
1
534284B : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
2
0
2
544284A : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
1
0
1
544284B : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
1
0
1
534247 : วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
1
1
0
544247 : วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
2
1
1
534291 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
5
2
3
534292 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
7
0
7
544291 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ)
20
6
14
544292 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
4
2
2
534275 : วิทยาศาสตร์(เคมี)
3
0
3
544275 : วิทยาศาสตร์(เคมี)
4
1
3
494273 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
13
7
6
554231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
25
5
20
564231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
28
5
23
574231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
27
3
24
584231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
27
9
18
594231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
31
6
25
554232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
11
7
4
564232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
20
4
16
574232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
27
4
23
584232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
19
4
15
594232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
26
8
18
494245 : วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
27
4
23
494243 : สถิติประยุกต์
18
8
10
6042002A : สาธารณสุขชุมชน
45
9
36
6042002B : สาธารณสุขชุมชน
44
7
37
5542001 : สาธารณสุขศาสตร์
1
0
1
5642001A : สาธารณสุขศาสตร์
31
0
31
5642001B : สาธารณสุขศาสตร์
27
2
25
5742001A : สาธารณสุขศาสตร์
31
3
28
5742001B : สาธารณสุขศาสตร์
43
7
36
5842001A : สาธารณสุขศาสตร์
32
2
30
5842001B : สาธารณสุขศาสตร์
34
1
33
5942001A : สาธารณสุขศาสตร์
41
7
34
5942001B : สาธารณสุขศาสตร์
37
2
35
494275 : วิทยาศาสตร์(เคมี)
30
3
27
564255 : เคมี
10
2
8
574255 : เคมี
11
2
9
584255 : เคมี
18
1
17
594255 : เคมี
24
2
22
604255 : เคมี
33
6
27
554236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
7
2
5
564236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
8
1
7
574236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
7
5
2
584236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
3
0
3
594236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
13
2
11
604236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
13
5
8
494279 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
18
7
11
554235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
1
2
554235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
2
0
564235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
31
12
19
564235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
21
6
15
574235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
18
6
12
574235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
21
11
10
584235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
22
11
11
584235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
22
9
13
594235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
27
9
18
594235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
27
13
14
604235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
40
22
18
604235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
38
24
14
รวมทั้งหมด
2,242
498
1,744
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776