สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
259 : การจัดการสิ่งแวดล้อม
29
4
25
246 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์(คณิตศาสตร์)
22
5
17
254 : คณิตศาสตร์
151
28
123
251 : คหกรรมศาสตร์
48
4
44
258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
115
12
103
241 : คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
6
0
6
252 : จุลชีววิทยาประยุกต์
29
2
27
237 : ชีววิทยา
142
9
133
274 : ชีววิทยาประยุกต์
23
1
22
239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
57
3
54
238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
46
2
44
247 : วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
24
7
17
233 : ฟิสิกส์
86
15
71
244 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
46
22
24
234 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
234
94
140
285 : วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
3
0
3
284 : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
5
0
5
291 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ)
20
6
14
292 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
4
2
2
273 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
25
9
16
231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
138
28
110
232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
103
27
76
245 : วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
27
4
23
243 : สถิติประยุกต์
18
8
10
2002 : สาธารณสุขชุมชน
89
16
73
2001 : สาธารณสุขศาสตร์
277
24
253
275 : วิทยาศาสตร์(เคมี)
37
4
33
255 : เคมี
96
13
83
236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
51
15
36
279 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
19
8
11
235 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
272
126
146
รวมทั้งหมด
2,242
498
1,744
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776