สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
543413B : การจัดการ
1
0
1
543413C : การจัดการ
3
1
2
553413A : การจัดการ
3
2
1
553413B : การจัดการ
3
1
2
553413C : การจัดการ
4
1
3
553413D : การจัดการ
3
0
3
563413A : การจัดการ
24
5
19
563413B : การจัดการ
24
7
17
563413C : การจัดการ
25
6
19
573413A : การจัดการ
20
5
15
573413B : การจัดการ
18
0
18
573413C : การจัดการ
19
4
15
573413D : การจัดการ
23
11
12
583413A : การจัดการ
23
4
19
583413B : การจัดการ
18
8
10
583413C : การจัดการ
21
7
14
593413A : การจัดการ
39
15
24
593413B : การจัดการ
35
9
26
495411A : การจัดการทั่วไป
5
2
3
495411B : การจัดการทั่วไป
2
1
1
495411C : การจัดการทั่วไป
3
0
3
495411D : การจัดการทั่วไป
4
0
4
495411F : การจัดการทั่วไป
3
1
2
495411G : การจัดการทั่วไป
4
2
2
495411H : การจัดการทั่วไป
9
6
3
513411B : การจัดการทั่วไป
1
0
1
593414 : การจัดการท่องเที่ยว
23
3
20
543410 : การตลาด
1
0
1
553410 : การตลาด
2
1
1
573410 : การตลาด
14
4
10
533408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
0
1
553408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
0
1
553408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4
0
4
563408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
21
5
16
573408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
19
3
16
583408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
17
2
15
593408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
33
11
22
495404A : การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
5
2
3
495404B : การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
7
0
7
495401A : การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
2
1
1
495401B : การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
3
0
3
495402A : การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
4
0
4
495402B : การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
4
0
4
533407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
1
2
543407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
1
0
553407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
5
2
563407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
2
6
563407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
6
6
573407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
8
8
583407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17
7
10
593407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34
14
20
493329A : นิเทศศาสตร์
10
3
7
493329B : นิเทศศาสตร์
9
1
8
493329C : นิเทศศาสตร์
13
6
7
493329D : นิเทศศาสตร์
3
3
0
543502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
2
2
0
553502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
2
0
2
5531001A : การบัญชี
2
0
2
5531001B : การบัญชี
4
0
4
5631001A : การบัญชี
18
3
15
5631001B : การบัญชี
6
1
5
5731001A : การบัญชี
13
3
10
5831001A : การบัญชี
20
8
12
5931001 : การบัญชี
27
6
21
5531001C : การบัญชี
1
0
1
5531001D : การบัญชี
1
0
1
5731001B : การบัญชี
7
0
7
5831001B : การบัญชี
16
1
15
543406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2
1
1
553406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6
3
3
563406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
14
2
12
573406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
16
6
10
583406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
17
7
10
รวมทั้งหมด
805
230
575
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776