สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
413 : การจัดการ
306
86
220
411 : การจัดการทั่วไป
31
12
19
414 : การจัดการท่องเที่ยว
23
3
20
410 : การตลาด
17
5
12
408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
96
21
75
404 : การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
12
2
10
401 : การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
5
1
4
402 : การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
8
0
8
407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
98
44
54
329 : นิเทศศาสตร์
35
13
22
502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
4
2
2
1001 : การบัญชี
115
22
93
406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
55
19
36
รวมทั้งหมด
805
230
575
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776