สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
534413A : การจัดการ
1
1
0
534413D : การจัดการ
1
1
0
544413D : การจัดการ
1
1
0
554413A : การจัดการ
2
1
1
554413B : การจัดการ
1
1
0
554413C : การจัดการ
4
3
1
554413D : การจัดการ
1
1
0
564413A : การจัดการ
22
7
15
564413B : การจัดการ
23
2
21
564413C : การจัดการ
14
3
11
564413D : การจัดการ
15
4
11
574413A : การจัดการ
32
6
26
574413B : การจัดการ
30
5
25
574413C : การจัดการ
35
10
25
574413D : การจัดการ
32
4
28
584413A : การจัดการ
31
7
24
584413B : การจัดการ
33
5
28
584413C : การจัดการ
36
7
29
584413D : การจัดการ
38
8
30
594413A : การจัดการ
36
12
24
594413B : การจัดการ
39
15
24
594413C : การจัดการ
36
11
25
604413A : การจัดการ
63
16
47
604413B : การจัดการ
62
13
49
496411B : การจัดการทั่วไป
1
0
1
594414A : การจัดการท่องเที่ยว
32
11
21
594414B : การจัดการท่องเที่ยว
33
4
29
594414C : การจัดการท่องเที่ยว
34
8
26
604414A : การจัดการท่องเที่ยว
51
12
39
604414B : การจัดการท่องเที่ยว
49
13
36
604414C : การจัดการท่องเที่ยว
48
8
40
534410C : การตลาด
2
2
0
544410A : การตลาด
1
1
0
544410C : การตลาด
2
1
1
554410A : การตลาด
3
0
3
554410C : การตลาด
2
1
1
564410A : การตลาด
11
3
8
564410B : การตลาด
4
0
4
564410C : การตลาด
1
1
0
574410A : การตลาด
21
1
20
574410B : การตลาด
20
6
14
574410C : การตลาด
22
2
20
584410A : การตลาด
26
6
20
584410B : การตลาด
29
8
21
584410C : การตลาด
30
8
22
594410A : การตลาด
38
10
28
594410B : การตลาด
36
10
26
594410C : การตลาด
32
9
23
604410A : การตลาด
54
10
44
604410B : การตลาด
54
13
41
544408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
1
1
544408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
0
1
554408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
0
2
554408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
1
0
554408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
2
0
564408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
21
5
16
564408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
23
2
21
564408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4
0
4
564408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
7
3
4
574408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
23
3
20
574408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
23
2
21
574408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
32
4
28
574408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
28
3
25
584408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
29
5
24
584408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
35
7
28
584408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
39
15
24
584408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
28
4
24
594408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
42
16
26
594408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
46
13
33
594408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
46
11
35
604408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
57
15
42
604408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
57
17
40
604408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
57
12
45
494404A : การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
10
4
6
494404B : การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
13
3
10
494401A : การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
5
1
4
494401B : การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
12
2
10
494402 : การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
16
0
16
554407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
0
2
554407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
0
1
554407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
1
0
554407D : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
2
0
564407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
3
6
564407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
2
3
564407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10
4
6
574407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36
11
25
574407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
13
17
574407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
7
18
584407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33
15
18
584407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33
14
19
584407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
13
17
594407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35
20
15
594407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
20
20
594407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
24
13
604407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
13
29
604407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43
16
27
604407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
18
24
494329 : นิเทศศาสตร์
17
4
13
574501 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์)
15
0
15
584501 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์)
14
3
11
544502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
1
1
0
554502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
2
2
0
554502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
1
1
0
564502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
10
4
6
564502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
12
2
10
574502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
16
6
10
574502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
21
9
12
584502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
20
6
14
584502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
25
5
20
594502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
40
18
22
594502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
44
21
23
5541001A : การบัญชี
2
2
0
5541001B : การบัญชี
1
0
1
5641001A : การบัญชี
6
0
6
5641001B : การบัญชี
4
0
4
5641001C : การบัญชี
6
0
6
5741001A : การบัญชี
21
1
20
5741001B : การบัญชี
25
2
23
5741001C : การบัญชี
24
1
23
5841001A : การบัญชี
31
3
28
5841001B : การบัญชี
34
3
31
5841001C : การบัญชี
35
2
33
5941001A : การบัญชี
43
2
41
5941001B : การบัญชี
39
4
35
5941001C : การบัญชี
40
4
36
6041001A : การบัญชี
46
2
44
6041001B : การบัญชี
45
5
40
6041001C : การบัญชี
43
2
41
604504 : สื่อสารมวลชน
72
26
46
494331 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
14
5
9
544406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
0
1
554406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2
1
1
554406B(สตูล) : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3
2
1
564406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7
1
6
564406B : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6
1
5
564406C : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6
1
5
564406D(สตูล) : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5
2
3
574406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
21
4
17
574406B : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
23
3
20
574406C : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
19
6
13
574406D : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
21
6
15
584406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
26
4
22
584406B : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
26
8
18
584406C : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
21
6
15
584406D : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
18
8
10
534601B : เศรษฐศาสตร์
1
1
0
554601B : เศรษฐศาสตร์
1
0
1
564601A : เศรษฐศาสตร์
4
1
3
564601B : เศรษฐศาสตร์
2
1
1
574601A : เศรษฐศาสตร์
22
2
20
574601B : เศรษฐศาสตร์
28
11
17
584601A : เศรษฐศาสตร์
38
6
32
584601B : เศรษฐศาสตร์
37
6
31
594601A : เศรษฐศาสตร์
32
5
27
594601B : เศรษฐศาสตร์
30
7
23
604601A : เศรษฐศาสตร์
43
11
32
604601B : เศรษฐศาสตร์
45
7
38
รวมทั้งหมด
3,598
896
2,702
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776