สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี : ระดับ
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
973
229
744
ชั้นปีที่ 2 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
830
255
575
ชั้นปีที่ 3 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
775
182
593
ชั้นปีที่ 4 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
645
128
517
ชั้นปีที่ ตกค้าง : ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ
1
0
1
ชั้นปีที่ ตกค้าง : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
374
102
272
รวมทั้งหมด
3,598
896
2,702
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776