สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
413 : การจัดการ
588
144
444
411 : การจัดการทั่วไป
1
0
1
414 : การจัดการท่องเที่ยว
247
56
191
410 : การตลาด
388
92
296
408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
605
141
464
404 : การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
23
7
16
401 : การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
17
3
14
402 : การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
16
0
16
407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
456
196
260
329 : นิเทศศาสตร์
17
4
13
501 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์)
29
3
26
502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
192
75
117
1001 : การบัญชี
445
33
412
504 : สื่อสารมวลชน
72
26
46
331 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
14
5
9
406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
205
53
152
601 : เศรษฐศาสตร์
283
58
225
รวมทั้งหมด
3,598
896
2,702
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776