สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี : ระดับ
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
235
122
113
ชั้นปีที่ 2 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
216
109
107
ชั้นปีที่ 3 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
182
72
110
ชั้นปีที่ 4 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
173
78
95
ชั้นปีที่ ตกค้าง : ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ
2
1
1
ชั้นปีที่ ตกค้าง : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
153
78
75
รวมทั้งหมด
961
460
501
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776