สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
257 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100
33
67
272 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
123
9
114
240 : เกษตรศาสตร์
117
48
69
710 : เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
157
26
131
256 : เทคโนโลยีการเกษตร
2
1
1
701 : เทคโนโลยีการเกษตร
3
3
0
707 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)
173
125
48
708 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์)
175
150
25
709 : เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์น้ำ)
111
65
46
รวมทั้งหมด
961
460
501
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776