สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคกศ.บป.:

คณะศิลปกรรมศาสตร์ : ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ ตกค้าง
12
8
4
รวมทั้งหมด
12
8
4
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776