สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
564806 : การออกแบบ
5
4
1
574806 : การออกแบบ
33
13
20
584806 : การออกแบบ
49
24
25
594806A : การออกแบบ
15
8
7
594806B : การออกแบบ
18
11
7
604806A : การออกแบบ
30
15
15
604806B : การออกแบบ
28
19
9
494304 : ดนตรี
3
2
1
534803 : ดนตรีสากล
1
1
0
544803 : ดนตรีสากล
2
2
0
554803 : ดนตรีสากล
5
5
0
564803 : ดนตรีสากล
14
13
1
574803 : ดนตรีสากล
39
32
7
574802 : ดนตรีไทย
12
4
8
584802 : ดนตรีไทย
6
5
1
594802 : ดนตรีไทย
4
4
0
604802 : ดนตรีไทย
4
2
2
5841301 : ดุริยางคศาสตร์
24
17
7
5941302 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสสิก)
17
12
5
6041302 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสสิก)
13
10
3
5941303 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสแจ๊ส)
27
23
4
6041303 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสแจ๊ส)
34
30
4
534805 : ทัศนศิลป์
1
1
0
544805 : ทัศนศิลป์
1
1
0
554805 : ทัศนศิลป์
2
1
1
564805 : ทัศนศิลป์
20
10
10
574805 : ทัศนศิลป์
18
8
10
584805 : ทัศนศิลป์
29
9
20
594805A : ทัศนศิลป์
15
8
7
594805B : ทัศนศิลป์
15
7
8
604805A : ทัศนศิลป์
30
13
17
604805B : ทัศนศิลป์
31
23
8
544804 : นาฏยรังสรรค์
1
1
0
564804 : นาฏยรังสรรค์
5
3
2
574804 : นาฏยรังสรรค์
34
7
27
584804 : นาฏยรังสรรค์
32
9
23
594804 : นาฏยรังสรรค์
40
10
30
604804 : นาฏยรังสรรค์
55
14
41
494306 : นาฏศิลป์และการละคร
5
1
4
494325A : ศิลปกรรม
6
2
4
494325B : ศิลปกรรม
6
4
2
รวมทั้งหมด
729
388
341
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776