สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
806 : การออกแบบ
178
94
84
304 : ดนตรี
3
2
1
803 : ดนตรีสากล
61
53
8
802 : ดนตรีไทย
26
15
11
1301 : ดุริยางคศาสตร์
24
17
7
1302 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสสิก)
30
22
8
1303 : ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีคลาสแจ๊ส)
61
53
8
805 : ทัศนศิลป์
162
81
81
804 : นาฏยรังสรรค์
167
44
123
306 : นาฏศิลป์และการละคร
5
1
4
325 : ศิลปกรรม
12
6
6
รวมทั้งหมด
729
388
341
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776