สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
534905 : วิศวกรรมการจัดการ
2
2
0
544905 : วิศวกรรมการจัดการ
1
1
0
554905 : วิศวกรรมการจัดการ
3
3
0
564905 : วิศวกรรมการจัดการ
23
16
7
574905 : วิศวกรรมการจัดการ
28
21
7
584907 : วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต
4
1
3
594907 : วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต
25
18
7
604907 : วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต
25
15
10
554906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
2
2
0
564906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
9
7
2
574906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
26
7
19
584906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
31
17
14
594906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
33
11
22
604906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
42
14
28
574711 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32
29
3
584705 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
21
9
12
586705A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
21
17
4
586705B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
22
17
5
594705 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
38
27
11
596705A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
41
18
23
596705B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
41
23
18
604705 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
39
28
11
606705A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
43
31
12
606705B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
43
32
11
496281 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
2
2
0
584704 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
19
16
3
594704 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
39
28
11
604704 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
43
30
13
576703B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
1
0
1
584703 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
20
15
5
594703 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
33
28
5
604703 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
42
35
7
496280A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
1
1
0
496280B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
1
1
0
584702 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
23
23
0
586702A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
20
20
0
586702B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
23
22
1
594702 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
32
28
4
596702A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
27
24
3
596702B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
23
23
0
604702 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
39
35
4
606702A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
25
25
0
606702B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
28
28
0
รวมทั้งหมด
1,036
750
286
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776