สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาภาคกศ.บป. :จำแนกตามคณะ และเพศ


คณะ
รวม
ชาย
หญิง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,050
568
482
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219
29
190
วิทยาการจัดการ
805
230
575
เทคโนโลยีการเกษตร
4
3
1
ศิลปกรรมศาสตร์
12
8
4
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
525
362
163
รวมทั้งหมด
2,615
1,200
1,415
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776