สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2561

จำแนกตามประเภทนักศึกษา และเพศ


ประเภทนักศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปกติ
10,247
3,364
6,883
กศ.บป.
1,548
724
824
รวมทั้งหมด
11,795
4,088
7,707
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776