สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560

จำแนกตามประเภทนักศึกษา และเพศ


ประเภทนักศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปกติ
9,927
3,131
6,796
กศ.บป.
1,935
899
1,036
รวมทั้งหมด
11,862
4,030
7,832
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776