สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะครุศาสตร์ : ระดับปริญญาตรี 5 ปี จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี :
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1
243
55
188
ชั้นปีที่ 2
260
66
194
ชั้นปีที่ 3
217
62
155
ชั้นปีที่ 4
210
31
179
ชั้นปีที่ 5
255
39
216
ชั้นปีที่ ตกค้าง
13
6
7
รวมทั้งหมด
1,198
259
939
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776