สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะครุศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0186 : การศึกษาปฐมวัย
155
3
152
0193 : การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
60
1
59
0143 : คณิตศาสตร์
143
35
108
0189 : พลศึกษา
88
76
12
0102 : ภาษาอังกฤษ
170
37
133
0101 : ภาษาไทย
163
23
140
0148 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
270
35
235
0110 : สังคมศึกษา
149
49
100
รวมทั้งหมด
1,198
259
939
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776