สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
564305B : การพัฒนาชุมชน
1
1
0
604305 : การพัฒนาชุมชน
53
17
36
574334 : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
35
15
20
584334A : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
40
9
31
584334B : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
44
11
33
594334 : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
47
14
33
574335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
30
14
16
584335A : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
38
14
24
584335B : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
46
23
23
594335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
53
21
32
544302 : ภาษาอังกฤษ
1
0
1
564302 : ภาษาอังกฤษ
7
3
4
574302 : ภาษาอังกฤษ
38
5
33
584302 : ภาษาอังกฤษ
50
13
37
594302 : ภาษาอังกฤษ
51
15
36
604302 : ภาษาอังกฤษ
44
11
33
60M302 : ภาษาอังกฤษ
1
1
0
564333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
6
2
4
574333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
32
9
23
584333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
41
8
33
594333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
49
6
43
604333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
40
6
34
564301A : ภาษาไทย
1
0
1
564301B : ภาษาไทย
1
1
0
574301A : ภาษาไทย
29
3
26
574301B : ภาษาไทย
27
5
22
584301A : ภาษาไทย
35
4
31
584301B : ภาษาไทย
33
3
30
594301A : ภาษาไทย
41
1
40
594301B : ภาษาไทย
36
2
34
604301 : ภาษาไทย
42
9
33
564211 : ภูมิสารสนเทศ
3
1
2
574211 : ภูมิสารสนเทศ
35
5
30
584211 : ภูมิสารสนเทศ
24
9
15
594211 : ภูมิสารสนเทศ
40
8
32
604211 : ภูมิสารสนเทศ
37
10
27
5541101B : รัฐประศาสนศาสตร์
2
2
0
5641101A : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
5641101B : รัฐประศาสนศาสตร์
3
1
2
5641101C : รัฐประศาสนศาสตร์
3
1
2
5741101A : รัฐประศาสนศาสตร์
29
9
20
5741101B : รัฐประศาสนศาสตร์
33
8
25
5741101C : รัฐประศาสนศาสตร์
32
12
20
5841101A : รัฐประศาสนศาสตร์
31
16
15
5841101B : รัฐประศาสนศาสตร์
34
16
18
5841101C : รัฐประศาสนศาสตร์
38
15
23
5941101A : รัฐประศาสนศาสตร์
37
11
26
5941101B : รัฐประศาสนศาสตร์
34
16
18
5941101C : รัฐประศาสนศาสตร์
38
14
24
6041101A : รัฐประศาสนศาสตร์
48
19
29
6041101B : รัฐประศาสนศาสตร์
47
15
32
6041101C : รัฐประศาสนศาสตร์
49
19
30
534330A : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
544330A : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
544330B : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
584338 : สวัสดิการสังคม
31
11
20
594338 : สวัสดิการสังคม
43
16
27
604338A : สวัสดิการสังคม
46
10
36
604338B : สวัสดิการสังคม
44
15
29
554332 : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
1
0
1
574332 : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
9
4
5
584332A : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
40
6
34
584332B : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
33
5
28
594332A : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
40
11
29
594332B : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
38
12
26
604332 : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
46
11
35
รวมทั้งหมด
1,964
558
1,406
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776