สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี :
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1
497
143
354
ชั้นปีที่ 2
547
147
400
ชั้นปีที่ 3
558
163
395
ชั้นปีที่ 4
329
89
240
ชั้นปีที่ ตกค้าง
33
16
17
รวมทั้งหมด
1,964
558
1,406
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776