สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0305 : การพัฒนาชุมชน
54
18
36
0334 : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
166
49
117
0335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
167
72
95
0302 : ภาษาอังกฤษ
192
48
144
0333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
168
31
137
0301 : ภาษาไทย
245
28
217
0211 : ภูมิสารสนเทศ
139
33
106
1101 : รัฐประศาสนศาสตร์
459
175
284
0330 : รัฐประศาสนศาสตร์
3
3
0
0338 : สวัสดิการสังคม
164
52
112
0332 : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
207
49
158
รวมทั้งหมด
1,964
558
1,406
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776