สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
6032002A : สาธารณสุขชุมชน
17
2
15
6032002B : สาธารณสุขชุมชน
31
3
28
5732001 : สาธารณสุขศาสตร์
6
0
6
5832001B : สาธารณสุขศาสตร์
19
2
17
5932001B : สาธารณสุขศาสตร์
14
1
13
5632001A : สาธารณสุขศาสตร์
3
1
2
5832001A : สาธารณสุขศาสตร์
18
3
15
5932001A : สาธารณสุขศาสตร์
23
4
19
543287B : สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)
1
0
1
553235 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
2
0
563235 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
6
4
2
รวมทั้งหมด
140
22
118
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776