สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
604259 : การจัดการสิ่งแวดล้อม
21
4
17
554254 : คณิตศาสตร์
6
0
6
564254 : คณิตศาสตร์
6
1
5
574254 : คณิตศาสตร์
27
3
24
584254 : คณิตศาสตร์
20
4
16
594254 : คณิตศาสตร์
23
8
15
604254 : คณิตศาสตร์
39
7
32
544244A : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2
2
0
544244B : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2
2
0
534246 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์(คณิตศาสตร์)
2
0
2
604251 : คหกรรมศาสตร์
45
3
42
564258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
4
1
3
574258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
34
2
32
584258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
33
4
29
594258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
37
4
33
604252 : จุลชีววิทยาประยุกต์
24
2
22
554237 : ชีววิทยา
1
0
1
564237 : ชีววิทยา
9
2
7
574237 : ชีววิทยา
18
0
18
584237 : ชีววิทยา
21
0
21
594237 : ชีววิทยา
23
3
20
604237 : ชีววิทยา
33
3
30
564239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
3
0
3
574239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
15
2
13
584239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
17
1
16
594239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
18
0
18
554238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
4
0
4
564238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
10
0
10
574238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
10
1
9
584238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
5
1
4
594238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
10
0
10
554233 : ฟิสิกส์
1
1
0
564233 : ฟิสิกส์
3
1
2
574233 : ฟิสิกส์
15
1
14
584233 : ฟิสิกส์
19
4
15
594233 : ฟิสิกส์
15
3
12
604233 : ฟิสิกส์
16
1
15
554234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
2
2
0
554234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
5
1
4
564234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
10
2
8
564234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
8
3
5
574234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
19
4
15
574234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
19
8
11
584234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
22
11
11
584234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
18
6
12
594234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
21
8
13
594234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
17
6
11
604234A : วิทยาการคอมพิวเตอร์
23
8
15
604234B : วิทยาการคอมพิวเตอร์
29
14
15
534285A : วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
1
0
1
544284A : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
1
0
1
544284B : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
1
0
1
544247 : วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
2
1
1
534292 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
7
0
7
544291 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ)
15
5
10
544292 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
4
2
2
534275 : วิทยาศาสตร์(เคมี)
1
0
1
544275 : วิทยาศาสตร์(เคมี)
2
1
1
554231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
10
4
6
564231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
27
5
22
574231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
25
1
24
584231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
25
8
17
594231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
28
6
22
554232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
7
6
1
564232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
16
3
13
574232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
26
4
22
584232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
19
4
15
594232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
23
7
16
6042002A : สาธารณสุขชุมชน
38
7
31
6042002B : สาธารณสุขชุมชน
35
4
31
5542001 : สาธารณสุขศาสตร์
1
0
1
5642001B : สาธารณสุขศาสตร์
8
1
7
5742001A : สาธารณสุขศาสตร์
31
3
28
5742001B : สาธารณสุขศาสตร์
43
7
36
5842001A : สาธารณสุขศาสตร์
32
2
30
5842001B : สาธารณสุขศาสตร์
32
1
31
5942001A : สาธารณสุขศาสตร์
41
7
34
5942001B : สาธารณสุขศาสตร์
36
2
34
564255 : เคมี
2
0
2
574255 : เคมี
11
2
9
584255 : เคมี
17
1
16
594255 : เคมี
22
2
20
604255 : เคมี
30
5
25
554236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
3
0
3
564236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
6
1
5
574236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
7
5
2
584236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
3
0
3
594236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
13
2
11
604236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
11
5
6
554235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
1
554235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
2
0
564235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
14
6
8
564235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
9
3
6
574235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
18
6
12
574235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
21
11
10
584235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
19
9
10
584235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
20
9
11
594235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
25
9
16
594235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
24
10
14
604235A : เทคโนโลยีสารสนเทศ
32
18
14
604235B : เทคโนโลยีสารสนเทศ
26
17
9
รวมทั้งหมด
1,658
359
1,299
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776