สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0259 : การจัดการสิ่งแวดล้อม
21
4
17
0254 : คณิตศาสตร์
121
23
98
0244 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
4
4
0
0246 : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์(คณิตศาสตร์)
2
0
2
0251 : คหกรรมศาสตร์
45
3
42
0258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
108
11
97
0252 : จุลชีววิทยาประยุกต์
24
2
22
0237 : ชีววิทยา
105
8
97
0239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
53
3
50
0238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
39
2
37
0233 : ฟิสิกส์
69
11
58
0234 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
193
73
120
0285 : วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
1
0
1
0284 : วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
2
0
2
0247 : วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
2
1
1
0273 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
7
0
7
0291 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ)
15
5
10
0292 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
4
2
2
0275 : วิทยาศาสตร์(เคมี)
3
1
2
0231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
115
24
91
0232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
91
24
67
2002 : สาธารณสุขชุมชน
73
11
62
2001 : สาธารณสุขศาสตร์
224
23
201
0255 : เคมี
82
10
72
0236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
43
13
30
0235 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
212
101
111
รวมทั้งหมด
1,658
359
1,299
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776