สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560:นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
543413B : การจัดการ
1
0
1
543413C : การจัดการ
3
1
2
553413A : การจัดการ
2
2
0
553413B : การจัดการ
2
1
1
553413C : การจัดการ
4
1
3
553413D : การจัดการ
2
0
2
563413A : การจัดการ
19
4
15
563413B : การจัดการ
12
2
10
563413C : การจัดการ
15
2
13
573413A : การจัดการ
20
5
15
573413B : การจัดการ
18
0
18
573413C : การจัดการ
19
4
15
573413D : การจัดการ
23
11
12
583413A : การจัดการ
21
4
17
583413B : การจัดการ
17
7
10
583413C : การจัดการ
18
6
12
593413A : การจัดการ
30
12
18
593413B : การจัดการ
27
8
19
593414 : การจัดการท่องเที่ยว
22
3
19
543410 : การตลาด
1
0
1
573410 : การตลาด
14
4
10
533408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
0
1
553408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
0
1
563408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3
0
3
573408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
19
3
16
583408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
17
2
15
593408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
23
8
15
533407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
2
0
553407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
4
0
563407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
2
5
563407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
6
6
573407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
8
7
583407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
7
9
593407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
10
18
543502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
1
1
0
553502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
2
0
2
5531001A : การบัญชี
2
0
2
5531001B : การบัญชี
4
0
4
5631001A : การบัญชี
12
3
9
5631001B : การบัญชี
6
1
5
5731001A : การบัญชี
13
3
10
5831001A : การบัญชี
18
7
11
5931001 : การบัญชี
26
5
21
5831001B : การบัญชี
16
1
15
5531001C : การบัญชี
1
0
1
5531001D : การบัญชี
1
0
1
543406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
0
553406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5
3
2
563406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6
1
5
573406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
15
5
10
583406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
17
7
10
รวมทั้งหมด
584
167
417
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776