สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคกศ.บป.:

คณะวิทยาการจัดการ : ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 2
156
46
110
ชั้นปีที่ 3
140
41
99
ชั้นปีที่ 4
156
43
113
ชั้นปีที่ ตกค้าง
132
37
95
รวมทั้งหมด
584
167
417
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776