สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0413 : การจัดการ
253
70
183
0414 : การจัดการท่องเที่ยว
22
3
19
0410 : การตลาด
15
4
11
0408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
64
13
51
0407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
84
39
45
0502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
3
1
2
1001 : การบัญชี
99
20
79
0406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
44
17
27
รวมทั้งหมด
584
167
417
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776