สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
534413D : การจัดการ
1
1
0
554413A : การจัดการ
1
0
1
554413C : การจัดการ
4
3
1
554413D : การจัดการ
1
1
0
564413A : การจัดการ
4
2
2
564413B : การจัดการ
6
0
6
564413C : การจัดการ
4
2
2
564413D : การจัดการ
4
3
1
574413A : การจัดการ
32
6
26
574413B : การจัดการ
29
4
25
574413C : การจัดการ
35
10
25
574413D : การจัดการ
32
4
28
584413A : การจัดการ
26
6
20
584413B : การจัดการ
25
3
22
584413C : การจัดการ
32
6
26
584413D : การจัดการ
33
8
25
594413A : การจัดการ
32
9
23
594413B : การจัดการ
38
15
23
594413C : การจัดการ
34
11
23
604413A : การจัดการ
56
16
40
604413B : การจัดการ
52
12
40
594414A : การจัดการท่องเที่ยว
27
8
19
594414B : การจัดการท่องเที่ยว
28
3
25
594414C : การจัดการท่องเที่ยว
30
5
25
604414A : การจัดการท่องเที่ยว
43
9
34
604414B : การจัดการท่องเที่ยว
40
11
29
604414C : การจัดการท่องเที่ยว
41
7
34
534410C : การตลาด
2
2
0
544410A : การตลาด
1
1
0
544410C : การตลาด
1
1
0
554410A : การตลาด
3
0
3
564410A : การตลาด
2
2
0
574410A : การตลาด
21
1
20
574410B : การตลาด
20
6
14
574410C : การตลาด
22
2
20
584410A : การตลาด
25
6
19
584410B : การตลาด
24
7
17
584410C : การตลาด
25
7
18
594410A : การตลาด
31
6
25
594410B : การตลาด
32
7
25
594410C : การตลาด
27
7
20
604410A : การตลาด
43
7
36
604410B : การตลาด
50
13
37
544408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
1
1
554408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
0
2
554408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
1
0
564408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
6
4
2
564408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
0
2
564408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
0
1
564408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4
1
3
574408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
23
3
20
574408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
23
2
21
574408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
32
4
28
574408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
28
3
25
584408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
27
5
22
584408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
29
7
22
584408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
36
15
21
584408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
24
4
20
594408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
36
13
23
594408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
35
11
24
594408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
43
9
34
604408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
48
13
35
604408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
51
16
35
604408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
44
7
37
554407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
0
2
554407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
0
1
564407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
0
2
564407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
1
0
564407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
2
3
574407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36
11
25
574407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
13
17
574407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
7
18
584407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29
12
17
584407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
14
16
584407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26
10
16
594407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
16
12
594407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
12
16
594407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31
20
11
604407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33
12
21
604407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
16
21
604407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38
15
23
574501 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์)
14
0
14
584501 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์)
12
2
10
544502 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
1
1
0
564502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
2
0
2
574502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
13
5
8
574502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
21
9
12
584502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
16
5
11
584502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
23
5
18
594502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
36
14
22
594502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
39
19
20
5541001A : การบัญชี
2
2
0
5641001A : การบัญชี
3
0
3
5641001B : การบัญชี
1
0
1
5641001C : การบัญชี
1
0
1
5741001A : การบัญชี
21
1
20
5741001B : การบัญชี
25
2
23
5741001C : การบัญชี
24
1
23
5841001A : การบัญชี
27
1
26
5841001B : การบัญชี
32
3
29
5841001C : การบัญชี
32
2
30
5941001A : การบัญชี
37
2
35
5941001B : การบัญชี
38
4
34
5941001C : การบัญชี
39
3
36
6041001A : การบัญชี
36
1
35
6041001B : การบัญชี
40
3
37
6041001C : การบัญชี
37
2
35
604504 : สื่อสารมวลชน
53
16
37
534406C : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
0
554406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
0
554406B(สตูล) : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
0
564406C : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
0
574406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
21
4
17
574406B : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
23
3
20
574406C : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
19
6
13
574406D : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
21
6
15
584406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
23
3
20
584406B : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
23
6
17
584406C : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
16
5
11
584406D : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
17
8
9
534601B : เศรษฐศาสตร์
1
1
0
554601B : เศรษฐศาสตร์
1
0
1
574601A : เศรษฐศาสตร์
21
2
19
574601B : เศรษฐศาสตร์
28
11
17
584601A : เศรษฐศาสตร์
33
6
27
584601B : เศรษฐศาสตร์
35
6
29
594601A : เศรษฐศาสตร์
31
5
26
594601B : เศรษฐศาสตร์
28
6
22
604601A : เศรษฐศาสตร์
35
10
25
604601B : เศรษฐศาสตร์
33
2
31
รวมทั้งหมด
2,936
717
2,219
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776