สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี : ระดับ
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
810
188
622
ชั้นปีที่ 2 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
728
205
523
ชั้นปีที่ 3 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
680
162
518
ชั้นปีที่ 4 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
639
126
513
ชั้นปีที่ ตกค้าง : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
79
36
43
รวมทั้งหมด
2,936
717
2,219
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776