สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคกศ.บป.:

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ ตกค้าง
4
3
1
รวมทั้งหมด
4
3
1
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776