สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี : ระดับ
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
196
96
100
ชั้นปีที่ 2 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
192
98
94
ชั้นปีที่ 3 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
165
66
99
ชั้นปีที่ 4 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
167
77
90
ชั้นปีที่ ตกค้าง : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
44
30
14
รวมทั้งหมด
764
367
397
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776