สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
563905A : วิศวกรรมการจัดการ
10
10
0
563905B : วิศวกรรมการจัดการ
2
1
1
563906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
16
11
5
573906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
23
18
5
603906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
20
9
11
555705A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
1
1
0
575705A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
1
0
1
575705B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
2
2
0
575705C : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
1
0
1
585705A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
29
17
12
585705B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
26
14
12
585705C : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
26
12
14
595705A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
42
23
19
595705B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
40
24
16
605705A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
34
18
16
605705B : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
33
19
14
605705C : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
35
18
17
565704 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
2
2
0
575704 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
6
6
0
575703A : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
1
1
0
565702 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
1
1
0
575702 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
3
3
0
585702 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
29
27
2
595702 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
34
33
1
605702 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
32
30
2
รวมทั้งหมด
449
300
149
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776