สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560 :นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0905 : วิศวกรรมการจัดการ
12
11
1
0906 : วิศวกรรมโลจิสติกส์
59
38
21
0705 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
270
148
122
0704 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
8
8
0
0703 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
1
1
0
0702 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
99
94
5
รวมทั้งหมด
449
300
149
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776