สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2560

นักศึกษาภาคปกติ : จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ


ระดับการศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปริญญาตรี 2 ปี ภาคปกติ
252
186
66
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
8,477
2,686
5,791
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
1,198
259
939
รวมทั้งหมด
9,927
3,131
6,796
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776