สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561

จำแนกตามประเภทนักศึกษา และเพศ


ประเภทนักศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปกติ
9,344
3,049
6,295
กศ.บป.
1,212
581
631
รวมทั้งหมด
10,556
3,630
6,926
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776