สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะครุศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0186 : การศึกษาปฐมวัย
109
0
109
0193 : การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
90
4
86
0143 : คณิตศาสตร์
108
26
82
0189 : พลศึกษา
118
99
19
0102 : ภาษาอังกฤษ
124
32
92
0101 : ภาษาไทย
120
20
100
0148 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
204
28
176
0110 : สังคมศึกษา
119
44
75
รวมทั้งหมด
992
253
739
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776