สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคกศ.บป.:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1
151
83
68
ชั้นปีที่ 2
118
66
52
ชั้นปีที่ 3
103
58
45
ชั้นปีที่ 4
89
38
51
ชั้นปีที่ ตกค้าง
39
25
14
รวมทั้งหมด
500
270
230
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776