สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
604305 : การพัฒนาชุมชน
51
17
34
614305 : การพัฒนาชุมชน
59
20
39
584334A : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
38
8
30
584334B : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
44
11
33
594334 : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
43
12
31
574335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
1
1
0
584335A : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
37
14
23
584335B : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
44
21
23
594335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
51
19
32
564302 : ภาษาอังกฤษ
1
0
1
574302 : ภาษาอังกฤษ
2
1
1
584302 : ภาษาอังกฤษ
48
11
37
594302 : ภาษาอังกฤษ
49
13
36
604302 : ภาษาอังกฤษ
39
10
29
614302 : ภาษาอังกฤษ
52
7
45
564333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
1
0
1
574333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
1
1
0
584333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
40
8
32
594333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
47
5
42
604333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
35
6
29
614339 : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ
37
7
30
584301A : ภาษาไทย
35
4
31
584301B : ภาษาไทย
33
3
30
594301A : ภาษาไทย
40
1
39
594301B : ภาษาไทย
35
2
33
604301 : ภาษาไทย
41
9
32
614301 : ภาษาไทย
58
14
44
564211 : ภูมิสารสนเทศ
1
0
1
574211 : ภูมิสารสนเทศ
1
0
1
584211 : ภูมิสารสนเทศ
23
8
15
594211 : ภูมิสารสนเทศ
39
8
31
604211 : ภูมิสารสนเทศ
25
8
17
614211 : ภูมิสารสนเทศ
36
8
28
5641101A : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
5741101A : รัฐประศาสนศาสตร์
1
0
1
5741101B : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
5841101A : รัฐประศาสนศาสตร์
30
16
14
5841101B : รัฐประศาสนศาสตร์
31
14
17
5841101C : รัฐประศาสนศาสตร์
36
13
23
5941101A : รัฐประศาสนศาสตร์
36
11
25
5941101B : รัฐประศาสนศาสตร์
31
15
16
5941101C : รัฐประศาสนศาสตร์
30
8
22
6041101A : รัฐประศาสนศาสตร์
43
17
26
6041101B : รัฐประศาสนศาสตร์
38
10
28
6041101C : รัฐประศาสนศาสตร์
38
14
24
6141101A : รัฐประศาสนศาสตร์
52
15
37
6141101B : รัฐประศาสนศาสตร์
57
22
35
6141101C : รัฐประศาสนศาสตร์
54
20
34
544330B : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
584338 : สวัสดิการสังคม
30
10
20
594338 : สวัสดิการสังคม
36
12
24
604338A : สวัสดิการสังคม
36
7
29
604338B : สวัสดิการสังคม
34
9
25
614338A : สวัสดิการสังคม
58
11
47
614338B : สวัสดิการสังคม
49
21
28
574332 : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
2
1
1
584332A : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
4
1
3
584332B : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
4
3
1
594332A : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
37
9
28
594332B : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
35
10
25
604332 : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
42
8
34
รวมทั้งหมด
1,934
537
1,397
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776