สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0305 : การพัฒนาชุมชน
110
37
73
0334 : การพัฒนาชุมชน(การจัดการองค์กรชุมชน)
125
31
94
0335 : การพัฒนาชุมชน(ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
133
55
78
0302 : ภาษาอังกฤษ
191
42
149
0333 : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
124
20
104
0339 : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ
37
7
30
0301 : ภาษาไทย
242
33
209
0211 : ภูมิสารสนเทศ
125
32
93
1101 : รัฐประศาสนศาสตร์
479
177
302
0330 : รัฐประศาสนศาสตร์
1
1
0
0338 : สวัสดิการสังคม
243
70
173
0332 : สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
124
32
92
รวมทั้งหมด
1,934
537
1,397
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776