สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี :
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1
355
68
287
ชั้นปีที่ 2
347
87
260
ชั้นปีที่ 3
348
70
278
ชั้นปีที่ 4
308
59
249
ชั้นปีที่ ตกค้าง
142
33
109
รวมทั้งหมด
1,500
317
1,183
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776