สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0259 : การจัดการสิ่งแวดล้อม
35
12
23
0254 : คณิตศาสตร์
128
24
104
0251 : คหกรรมศาสตร์
83
11
72
0258 : คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)
67
8
59
0252 : จุลชีววิทยาประยุกต์
34
1
33
0237 : ชีววิทยา
112
9
103
0239 : ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
33
1
32
0238 : ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
21
1
20
0233 : ฟิสิกส์
60
10
50
0234 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
159
61
98
0291 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติ)
11
2
9
0292 : วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
3
1
2
0231 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยาฯ)
84
15
69
0232 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
65
17
48
2002 : สาธารณสุขชุมชน
168
18
150
2001 : สาธารณสุขศาสตร์
139
11
128
0255 : เคมี
76
10
66
0236 : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
29
10
19
0235 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
193
95
98
รวมทั้งหมด
1,500
317
1,183
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776