สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561:นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
553413A : การจัดการ
1
1
0
553413B : การจัดการ
1
1
0
563413A : การจัดการ
2
1
1
563413B : การจัดการ
3
0
3
563413C : การจัดการ
2
0
2
573413A : การจัดการ
8
4
4
573413C : การจัดการ
7
1
6
573413D : การจัดการ
10
2
8
583413A : การจัดการ
12
2
10
583413B : การจัดการ
10
2
8
583413C : การจัดการ
9
1
8
593413A : การจัดการ
18
7
11
593413B : การจัดการ
19
5
14
593414 : การจัดการท่องเที่ยว
15
3
12
543410 : การตลาด
1
0
1
573410 : การตลาด
5
3
2
553408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
0
1
573408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
12
1
11
583408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
15
0
15
593408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
16
7
9
533407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
2
0
553407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
1
0
563407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
1
0
563407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
0
1
573407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
7
7
583407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
4
7
593407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17
5
12
5531001A : การบัญชี
2
0
2
5531001B : การบัญชี
1
0
1
5631001A : การบัญชี
2
0
2
5731001A : การบัญชี
8
0
8
5831001A : การบัญชี
12
4
8
5931001 : การบัญชี
21
5
16
5831001B : การบัญชี
3
0
3
553406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5
3
2
573406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
0
1
583406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
10
5
5
รวมทั้งหมด
279
78
201
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776