สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคกศ.บป. :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชาและเพศ


รหัสสาขาวิชา : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
0413 : การจัดการ
102
27
75
0414 : การจัดการท่องเที่ยว
15
3
12
0410 : การตลาด
6
3
3
0408 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
44
8
36
0407 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47
20
27
1001 : การบัญชี
49
9
40
0406 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
16
8
8
รวมทั้งหมด
279
78
201
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776