สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามสาขาวิชา รุ่นกลุ่ม และเพศ


รุ่นกลุ่ม : สาขาวิชา
รวม
ชาย
หญิง
574413B : การจัดการ
5
2
3
574413C : การจัดการ
1
1
0
574413D : การจัดการ
1
0
1
584413A : การจัดการ
25
5
20
584413B : การจัดการ
24
2
22
584413C : การจัดการ
32
6
26
584413D : การจัดการ
32
8
24
594413A : การจัดการ
32
9
23
594413B : การจัดการ
32
12
20
594413C : การจัดการ
30
10
20
604413A : การจัดการ
47
11
36
604413B : การจัดการ
46
10
36
614413A : การจัดการ
56
19
37
614413B : การจัดการ
56
19
37
594414A : การจัดการท่องเที่ยว
22
5
17
594414B : การจัดการท่องเที่ยว
25
2
23
594414C : การจัดการท่องเที่ยว
26
4
22
604414A : การจัดการท่องเที่ยว
38
7
31
604414B : การจัดการท่องเที่ยว
33
7
26
604414C : การจัดการท่องเที่ยว
31
5
26
614414A : การจัดการท่องเที่ยว
52
8
44
614414B : การจัดการท่องเที่ยว
52
9
43
614414C : การจัดการท่องเที่ยว
51
16
35
564410A : การตลาด
1
1
0
574410A : การตลาด
1
0
1
574410B : การตลาด
3
2
1
584410A : การตลาด
25
6
19
584410B : การตลาด
20
6
14
584410C : การตลาด
23
5
18
594410A : การตลาด
30
6
24
594410B : การตลาด
30
7
23
594410C : การตลาด
20
6
14
604410A : การตลาด
38
7
31
604410B : การตลาด
42
11
31
614410A : การตลาด
39
15
24
614410B : การตลาด
37
13
24
564408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
1
0
574408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
1
0
574408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
1
1
574408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
1
0
584408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
27
5
22
584408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
26
6
20
584408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
36
15
21
584408D : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
24
4
20
594408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
31
11
20
594408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
35
11
24
594408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
35
4
31
604408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
39
10
29
604408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
41
9
32
604408C : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
40
5
35
614408A : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
47
12
35
614408B : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
50
14
36
574407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
2
1
574407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
1
1
584407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
10
17
584407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29
14
15
584407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24
8
16
594407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26
14
12
594407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22
10
12
594407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
19
11
604407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32
11
21
604407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31
12
19
604407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34
14
20
614407A : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
26
14
614407B : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41
15
26
614407C : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
22
18
584501 : นิเทศศาสตร์ (แขนงวารสารศาสตร์)
11
2
9
574502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
5
2
3
574502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
3
0
3
584502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
13
3
10
584502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
19
4
15
594502A : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
27
12
15
594502B : นิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
29
14
15
5641001A : การบัญชี
1
0
1
5741001B : การบัญชี
2
2
0
5741001C : การบัญชี
1
0
1
5841001A : การบัญชี
26
1
25
5841001B : การบัญชี
32
3
29
5841001C : การบัญชี
31
2
29
5941001A : การบัญชี
32
2
30
5941001B : การบัญชี
37
4
33
5941001C : การบัญชี
39
3
36
6041001A : การบัญชี
30
1
29
6041001B : การบัญชี
38
3
35
6041001C : การบัญชี
33
2
31
6141001A : การบัญชี
41
3
38
6141001B : การบัญชี
44
4
40
6141001C : การบัญชี
46
7
39
604504 : สื่อสารมวลชน
38
10
28
614504 : สื่อสารมวลชน
63
33
30
554406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
0
574406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
0
574406B : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6
1
5
574406C : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4
2
2
574406D : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2
1
1
584406A : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
22
3
19
584406B : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
22
6
16
584406C : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
14
3
11
584406D : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
17
8
9
584601A : เศรษฐศาสตร์
32
5
27
584601B : เศรษฐศาสตร์
35
6
29
594601A : เศรษฐศาสตร์
29
5
24
594601B : เศรษฐศาสตร์
25
6
19
604601A : เศรษฐศาสตร์
29
6
23
604601B : เศรษฐศาสตร์
33
2
31
614601 : เศรษฐศาสตร์
40
6
34
รวมทั้งหมด
2,828
729
2,099
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776