สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2/2561 :นักศึกษาภาคปกติ :

คณะวิทยาการจัดการ : จำแนกตามชั้นปี และเพศ


ชั้นปี : ระดับ
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ 1 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
795
241
554
ชั้นปีที่ 2 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
693
143
550
ชั้นปีที่ 3 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
644
176
468
ชั้นปีที่ 4 : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
648
146
502
ชั้นปีที่ ตกค้าง : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
48
23
25
รวมทั้งหมด
2,828
729
2,099
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776